Regulamin Targowiska Mewat Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne:

1. Targowisko czynne jest we wszystkie dni w roku, całodobowo.
2. Targowiskiem zarządza Kierownik Targowiska tel. 52 363 00 43
3. Prowadzącym targowisko jest Mewat Sp. z o.o. tel. 52 373 00 55

Warunki uczestnictwa w handlu na targowisku.

§1

Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są:
1.
Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową oraz inne na podstawie przepisów.
2. Osoby fizyczne będące osobiście:
    a) producentami nie przetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych, sadowniczych, hodowlanych,
        w tym mięsa z uboju gospodarczego (po spełnieniu prawnych wymogów sanitarnych ochrony przed
        zagrożeniem życie i zdrowia ludzkiego),
    b) zbieraczami runa leśnego i owoców leśnych,
    c) wytwórcami przedmiotów użytku osobistego, domowego
        i gospodarczego oraz rękodzieła ludowego i artystycznego,
    d) sprzedawcami przedmiotów używanych, nie wyłączanych
        z obrotu towarowego, jeżeli nie prowadzą one stale i zawodowo działalności gospodarczej w zakresie
        handlu,
    e) osoby fizyczne, dla których określony w punktach a-d zarobek stanowi dodatkowe źródło dochodu
        (boczne zajęcia zarobkowe), są zwolnione z mocy art.9 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 roku
        o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 z póź. zm.) z posiadania zgłoszenia do ewidencji
        działalności gospodarczej.

§ 2

Osoby prowadzące działalność handlową obowiązane są do przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 3

1. Na targowisku nie mogą być sprzedawane towary, których sprzedaż jest zabroniona na
    podstawie przepisów, a w szczególności:

    a)
napoje alkoholowe ( o zawartości określonej przez ustawę ),
    b) nafta, benzyna, spirytus skażony, trucizny, środki lecznicze i zioła,
    c) kamienie i metale szlachetne oraz wykonane z nich przedmioty,
    d) zagraniczne banknoty i monety oraz papiery wartościowe,
    e) broń, amunicja, materiały i artykuły pirotechniczne i wybuchowe, oraz wszelkiego rodzaju przedmioty
        ekwipunku wojskowego,
    f) dietetyczne środki spożywcze.

2. Ryby i przetwory rybne mogą być sprzedawane tylko przy użyciu specjalistycznych środków transportowych
    służących do obwoźnej sprzedaży tych artykułów, zapewniających odpowiednie warunki sanitarne.
3. Handel okrężny mięsem, jego przetworami, drobiem, dziczyzną tłuszczami zwięnzęcymi i roślinnymi może
    być prowadzony wyłącznie w miejscach wyznaczonych w uzgodnieniu z właściwym terenowym
    inspektorem sanitarnym oraz właściwym weterynaryjnym inspektorem sanitarnym.
4. Produkty wytworzone w gaspodarstwach rolnych, ogrodniczych, sadowniczych
    i hodowlanych nie mogą być sprzedawane w stanie przetworzonym przez ich producentów bez
    stosownego zezwolenia na ich przetworzenie.
5. Grzyby surowe dziko rosnące i surowe dopuszcza się do sprzedaży na warunkach określonych przepisami
    o ich obrocie.
6. Zabrania się prowadzenia na targowisku sprzedaży w drodze publicznych losowań lub przetargów.
7. Zakazuje się uprawiania gier hazardowych, żebrania i wróżenia.

§ 4

1. Kierownik targowiska nadzoruje przestrzeganie postanowień regulaminu i wydaje polecenia w celu
    usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Kierownik targowiska odpowiada za stan sanitarno-porządkowy targowiska
    (w tym toalety i węzeł sanitarny z ciepłą i zimną wodą) oraz za przestrzeganie przepisów
    przeciwpożarowych.
3. Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia,
    pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia, będzie wstrzymana przez kierownika
    targowiska, który obowiązany jest jednocześnie powiadomić właściwy organ.
4. Zajmowanie miejsca na targowisku oraz ustawienie straganów, ław, stołów i wszelkiego rodzaju sprzętu
    powinno odbywać się według wskazań kierownika targowiska.
    Wyznaczone miejsca do sprzedaży nie mogą. być odstępowane innym osobom.
5. Działalność handlowa nie może być prowadzona na jezdniach, chodnikach, przejściach przeznaczonych
    do mchu i trawnikach.
6. Na targowisku mogą znajdować się tylko pojazdy (samochody, przyczepy, wozy), z których
    bezpośrednio prowadzona jest sprzedaż towarów.
    Pozostałe pojazdy należy parkować poza terenem targowiska.
7. Pojazdy i urządzenia targowe znajdujące się na targowisku w miejscach nie wyznaczonych będą
    usuwane z targowiska na koszt ich właścicieli.

§ 5

Sprzedawca obowiązany jest oznaczyć miejsce sprzedaży swoim imieniem, nazwiskiem i adresem
lub nazwa, firmy i jej siedziba.

§ 6

Sprzedawca powinien uwidocznić na towarach wystawionych do sprzedaży cenę w sposób zapewniający
właściwą informację o ich wysokości.

§ 7

1. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące
    w obrocie towarowym tj. metr, kilogram, sztuka i ich pochodne.
2. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacyjna..
3. Przyrządy pomiarowe należ/ ustawić i użytkować w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość
    sprawdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.

§ 8

Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób,
aby me przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie towarów.

§ 9

Sprzedawcy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku w czasie trwania handlu i pozostawienie
uprzątniętego stanowiska po zakończeniu działalności handlowej.

1. Sprzedawcy zobowiązani są do uiszczania dziennej, jednorazowej opłaty za korzystanie z miejsca
    na targowisku (tzn. opłata targowa ) w wysokości ustalonej przez Radę Miejską. Opłatę pobierają
    za pokwitowaniem wyznaczeni inkasenci.
2. Sprzedawcy mogą korzystać odpłatnie z urządzeń targowiska i usług świadczonych przez zarządzającego
    targowiskiem. Należność za korzystanie z usług i urządzeń targowiska ustala zarządzający.
3. Aktualny cennik : opłat targowych, opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi
    świadczone przez zarządzającego targowiskiem powinien być podany do wiadomości na tablicy ogłoszeń
    targowiska.
4. Zarządzający jest zobowiązany do zawierania pisemnych umów ze sprzedawcami na korzystanie
    z usług i urządzeń targowych.
Sprzedający zobowiązani są do opróżnienia zajmowanych miejsc w ciągu dwóch godzin po upływie wyznaczonych godzin handlu w celu doprowadzenia targowiska do czystości przez zarządzającego.
Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia kierownik targowiska lub osoba przez
niego upoważniona.